Skolverkets inspirationsdag om fjärrundervisning

Under Skolverket inspirationsdag i Uppsala om fjärrundervisning fick deltagarna  fyll på med kunskap och nätverka med kollegor.
Deltagarna tog del av föreläsningar och seminarier samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor från olika delar av landet. Konferensen vände sig till de som är intresserad av frågor kring undervisning och organisation kopplat till fjärrundervisning.

Nedan hittar du Powepoint från några av föreläsarna på konferensen:

Fanny Pettersson 

Petter Lundberg

Jörgen From 

Una Cunningham

Blekinge Integration- och Utbildningscenter

 

Intressant läsning om fjärrundervisning i regeringens proposition 2017/18:179

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.

I kapitel 6 om kompetensförsörjning om kan du läsa mer om bättre möjligheter till högre utbildning i Sveriges landsbygder, ökat deltagande i högskole- och yrkeshögskolestudier, ökad tillgång till utbildning i hela landet och fjärrundervisning. 

6.1.3 Fjärrundervisning

Skälen för regeringens bedömning: Skolor i glesbygdsområden kan ha svårt att tillgodose behovet av behöriga lärare eller att organisera undervisningen på grund av sviktande elevunderlag. För att minska restiden för elever som har långa avstånd till skolan eller som reser från skärgården och är beroende av färjetrafiken anser regeringen att fjärrundervisning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik kan vara ett verktyg.

I november 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gym- nasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning (dir. 2015:112). I betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) lämnar utredningen förslag om att stärka skolhuvudmännens möjlighet att erbjuda elever i hela landet den undervisning de har behov av i syfte att alla elever ska få en likvärdig tillgång till utbildning. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.

I syfte att underlätta för kommuner med behov av fjärrundervisning avser regeringen att införa en möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att etablera fjärrundervisning.

http://www.regeringen.se/4950ea/contentassets/0ae0beff7ac24e1385d4de30424b7d02/171817900webb.pdf

SETT 2018

Vi är glada och stolta att Peter Hjelm, utvecklingsledare och Beate Bosak modersmålslärare i tyska som arbetar på Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun ska föreläsa på SETT torsdag den 11/4.

”Vi vet att fjärrundervisning ligger i tiden och i framtiden. Det kan vara en konstruktiv lösning på problem med lärarbrist och tillgänglighet. Varför inte ta tillfället att lära mer och samtidigt få syn på hur digitala strategier kan stödja lärandet oavsett när- eller fjärrundervisning. Tillsammans med pedagoger i ämnet modersmål delar vi med oss av vårt lärande i att utveckla metodiken i fjärrundervisningen.  Du får möjlighet att se hur vi arbetar i praktiken genom inblick i autentiska fjärrlektioner. Fjärrundervisning har varit en kreativ och lustfylld utvecklingsresa”.