Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är undervisning online som sker i realtid och den måste vara interaktiv. Det är schemalagd undervisning där lärare och elever är åtskilda fysiskt, dvs finns på olika ställen men möts online på en i förväg bestämd tid. Här finns en sammanfattning av vad fjärrundervisning är och hur den får bedrivas.

När får man anordna fjärrundervisning?
Lagen säger att huvudmannen, t ex kommunen får anordna fjärrundervisning när:

  • Skolan saknar legitimerad eller behörig lärare
  • I modersmål och moderna språk
  • Elevunderlaget är otillräckligt

Detta gäller:

  • För elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
  • I ämnena modersmål, samiska, moderna språk och teckenspråk
  • För att ge elever studiehandledning på modersmålet
  • För integrerad samisk undervisning i grundskolan

Handledare:

Ska vara närvarande eller finnas i närheten av den lokal där eleverna får fjärrundervisning.

Att vara handledare blir alltså en ny uppgift för någon personal på skolan.
Det behöver inte vara en pedagogiskt utbildad person, enligt lagen.
Beroende på hur mycket fjärr som mottas på skolan kan detta uppdrag förändras över tid.
Vem i en personalgrupp ska ha uppdraget?

Fjärrundervisningen ska vara:

Interaktiv: det ska ske ett samspel, samverkan, mellan de som deltar,
både lärare och elever, med datorn som hjälpmedel. Läraren måste alltså planera sin undervisning så att eleverna deltar aktivt och inte bara lyssnar.

Interaktivitet, vad är det?
En aktivitet  (datateknisk term) som bygger på samspel mellan datorn och en användare (till exempel genom att datorn frågar och användaren svarar)
Exempel på formuleringar kring ordet interaktivitet:
Vi har samlat alla gåtor och filmer på en interaktiv karta.
Vi har gjort en audiovisuell och interaktiv julkalender för december.
Så började skapandet av ännu en interaktiv pjäs för ungdomar

Närundervisning ska vara grunden i en elevs skolgång, det understryks när man läser lagen runt fjärrundervisning.”Fjärr får bara utgöra en mindre del av elevens utbildning och får genomföras endast om det inte finns någon lärare med rätt kompetens tillgänglig på skolan” (2 kap. 13 § skollagen)

Elevunderlaget är också avgörande. Färre elever än fem har varit riktmärket för fjärrundervisning i modersmål till exempel.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial