Fjärrundervisning och entreprenad

Per-Daniel Liljegren skriver här om att de senaste förändringarna i skollagen ger nya möjligheter till fjärrundervisning och entreprenad. Alla förslag i utredningar och motioner är dock inte gällande bestämmelser – så läs lagen vaksamt!

Exempel

 • Storumans kommun får sälja fjärrundervisning i umesamiska till Umeå kommun. *1
 • Skellefteå kommun får sälja fjärrundervisning i studiehandledning på modersmål till Sorsele kommun. *1
 • Vilhelmina kommun får köpa fjärrundervisning i sydsamiska av Sameskolan.
 • Vindelns kommun får(?) köpa fjärrundervisning i nordsamiska av Umeå universitet. *1
 • Luspengymnasiet får köpa undervisning i grafisk kommunikation av Linjalen AB. *2
 • En friskola *3 – men inte kommun – får köpa undervisning i modersmål av Acme *4 (men inte fjärrundervisning).

Illustration

 • Figuren nedan är ett förenklat försök att illustrera gällande bestämmelser med fokus på hur kommuner kan hjälpa varandra i regional samverkan med fjärrundervisning.
 • Staten – oftast sameskolan och SPSM men lagen ger ingen begränsning varför det i princip också skulle kunna vara ett universitet (för samiska, teckenspråk och integrerad samisk undervisning i grundskolan).
 • Offentlig huvudman – nedan kallad kommun.
 • Enskild huvudman – nedan kallad friskola.
 • Enskild fysisk eller juridisk person – nedan kallad Acme

 

Per-Daniel Liljegren
FoU-ledare inom skola/utbildning

 

*1) 23 kap. 4 § skollagen (2010:800)

*2) 23 kap. 3 b § skollagen (2010:800)

*3) 23 kap. 3 a § 2:a st. skollagen (2010:800)

*4) Fiktivt firmanamn som o/a används i amerikansk media utan att ange något existerande företag.


Här nedan är de lagrum som särskilt reglerar fjärrundervisning och
entreprenad i viss mån.

Skollagen (2010:800)

1 kap. 3 § skollagen

– fjärrundervisning: interaktiv undervisning som bedrivs med
informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda
i rum men inte i tid,

23 kap. skollagen

3 a § Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning
eller studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad
till en annan huvudman.

En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser
modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person.
Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet får endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen
har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom
den egna organisationen. Lag (2016:761).

3 b § Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas
på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Lag (2016:761).
Fjärrundervisning och entreprenad

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning
överlämnas till staten på entreprenad. Inom dessa skolformer får
uppgifter som avser fjärrundervisning även överlämnas till en annan
huvudman på entreprenad, om uppgifterna är sådana som avser
modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet och
villkoret i 3 a § tredje stycket är uppfyllt. Lag (2016:761).

29 kap. 22 § skollagen

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om fjärrundervisning. Lag (2015:194).

Skolförordningen (2011:185)

5 a kap. Fjärrundervisning

Allmänt om fjärrundervisning

1 § Fjärrundervisning får anordnas för elever i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan under de förutsättningar
och med de begränsningar som följer av 2–4 §§.

Bestämmelserna i kapitlet hindrar dock inte att en lärare som är
närvarande i klassrummet, som ett led i sin undervisning av eleverna, tar
hjälp av en annan lärare som undervisar med hjälp av informations- och
kommunikationsteknik och som är åtskild från eleverna i rum men inte i
tid. Förordning (2015:293).

2 § Fjärrundervisning får anordnas i

 1. moderna språk,
 2. modersmål,
 3. samiska i sameskolan, och
 4. teckenspråk.

Fjärrundervisning får också användas för att ge elever
studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i
grundskolan. Förordning (2015:293).

Förutsättningar för fjärrundervisning

3 § Fjärrundervisning får genomföras endast om

 1. det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 §
  skollagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning på
  modersmålet och integrerad samisk undervisning, annan lämplig
  person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, eller
 2. elevunderlaget är otillräckligt. Förordning (2015:293).

Handledare

4 § Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i
den lokal där eleverna befinner sig. Förordning (2015:293).

Avtal med staten

5 § Avtal med staten om uppgifter som avser fjärrundervisning får
enbart slutas för undervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad
samisk undervisning i grundskolan. Förordning (2015:293).

14 kap. 3 § Skolförordning (2011:185) om särskilda ungdomshem

3 § Fjärrundervisning får anordnas för elever som vistas i ett särskilt
ungdomshem i samtliga ämnen i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan utom svenska, svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Fjärrundervisning får också användas för att ge elever
studiehandledning på modersmålet.

Fjärrundervisning enligt första stycket får genomföras endast om

 1. det inte finns någon lärare att tillgå på hemmet som uppfyller kraven
  enligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800) eller, när det gäller
  studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk
  undervisning, annan lämplig person, eller
 2. elevunderlaget är otillräckligt.

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den
lokal där eleverna befinner sig. Förordning (2015:293).

Gymnasieförordningen (2010:2039)

4 a kap. Fjärrundervisning

Allmänt om fjärrundervisning

1 § Fjärrundervisning får anordnas för elever i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan under de förutsättningar och med de begränsningar
som följer av 2–4 §§.

Bestämmelserna i kapitlet hindrar dock inte att en lärare som är
närvarande i klassrummet, som ett led i sin undervisning av eleverna, tar
hjälp av en annan lärare som undervisar med hjälp av informations- och
kommunikationsteknik och som är åtskild från eleverna i rum men inte i
tid. Förordning (2015:291).

2 § Fjärrundervisning får anordnas i

 1. moderna språk,
 2. modersmål, och
 3. teckenspråk.

Fjärrundervisning får också användas för att ge elever
studiehandledning på modersmålet. Förordning (2015:291).

Förutsättningar för fjärrundervisning

3 § Fjärrundervisning får genomföras endast om

 1. 1. det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 §
  skollagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning på
  modersmålet, annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans
  skolenhet, eller
 2. 2. elevunderlaget är otillräckligt. Förordning (2015:291).

Handledare

4 § Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i
den lokal där eleverna befinner sig. Förordning (2015:291).

Avtal med staten

5 § Avtal med staten om uppgifter som avser fjärrundervisning får
enbart slutas för undervisning i teckenspråk och samiska. Förordning
(2015:291).

13 kap. 3 § Gymnasieförordning (2010:2039) om särskilda ungdomshem

3 § Fjärrundervisning får anordnas för elever som vistas i ett särskilt
ungdomshem i samtliga ämnen och kurser i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan utom svenska, svenska som andraspråk, engelska
och matematik. Fjärrundervisning får också användas för att ge elever
studiehandledning på modersmålet.

Fjärrundervisning enligt första stycket får genomföras endast om

 1. det inte finns någon lärare att tillgå på hemmet som uppfyller kraven
  enligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800) eller, när det gäller
  studiehandledning på modersmålet, annan lämplig person, eller
 2. elevunderlaget är otillräckligt.

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den
lokal där eleverna befinner sig. Förordning (2015:291).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial